Algemene voorwaarden

Struinkunst, onderdeel van LM Kunst & Content
Lisette Marije Eisenga
KVK: 78284899
BTW: NL002055921B19

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen deelnemer/koper en Struinkunst (hierna te noemen LM Kunst & Content) gesloten (mondelinge) overeenkomst.

Nieuwsbrief

Met jouw inschrijving geef je toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Struinkunst.nl met informatie over specials, nieuwe artikelen, workshops, exposities en/of kunstmarkten. Je ontvangt maximaal 2x per maand een nieuwsbrief, meestal minder, en je kunt je op elk moment uitschrijven.

Kunst

Prijzen
Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzending.

Herroepingsrecht
Het is mogelijk om je bestelling binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling. Neem vooraf contact op via het contactformulier of lisette@struinkunst.nl. Niet aangemelde retouren worden niet gecrediteerd.

Maatwerk artikelen en digitale downloads zijn uitgezonderd van retour.

Retourneren
Laat via het contactformulier of lisette@struinkunst.nl weten dat je wilt retourneren om de koop te ontbinden. Verstuur de te retourneren bestelling binnen 14 dagen in de originele of degelijke beschermende verpakking en met track & trace of verzekerd retour. Frankeer het pakket voldoende en vraag om een afgiftebewijs, waarmee je kunt aantonen dat het pakket verstuurd is. De retourkosten zijn voor de koper.
Producten worden uitsluitend retour genomen indien deze in onbeschadigde staat worden ontvangen. Nadat de retour in goede orde is ontvangen, wordt het aankoopbedrag en de eventuele leveringskosten binnen 14 dagen teruggestort met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de bestelling is betaald.

Verlies of beschadiging
Komt een bestelling onverhoopt niet of beschadigd aan, neem dan zo snel mogelijk contact op via het contactformulier of 06 203 03 979. In geval van verlies of beschadiging door verzending worden het aankoopbedrag en de leveringskosten vergoed. In overleg bekijken we of het product hersteld of vervangen kan worden.
LM Kunst & Content behoudt zich te allen tijde het recht voor om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren, indien het vermoeden bestaat dat het product reeds gebruikt of beschadigd is.

Garantie
Alle geleverde kunstwerken en/of producten wordt vervaardigd met de grootste zorg en met professionele materialen. Op alle geleverde kunstwerken en andere producten geldt een garantie van 3 maanden op fabricage- en/of vervaardigingsfouten tenzij anders wordt overeengekomen. Schade ten gevolge van omgevingsfactoren zoals licht, temperatuur en vocht, zijn uitgesloten van deze garantie. Als blijkt dat een kunstwerk en/of product toch is verkleurd of beschadigd, neem dan contact op. In overleg bekijken we of reparatie en/of herstel tegen een redelijke vergoeding mogelijk is.

Workshops

Tarieven
Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw. De tarieven van cursussen en workshops staan vermeld op de website bij de activiteit waarop ze van toepassing zijn. Bij het tarief staat vermeld of materiaalkosten zijn inbegrepen. Indien dit niet staat vermeld, zijn materialen en dergelijke voor rekening van de deelnemer.

Behandeling aanmeldingen
Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. Na inschrijving ontvang je informatie over data, tijden, locatie en eventuele bijzonderheden. Indien er wijzigingen zijn, dan krijg je hierover tijdig bericht.

Voor vervolgcursussen hebben zittende cursisten voorrang op nieuwe cursisten. Daarbij geldt dat zittende cursisten uiterlijk 1 maand voor aanvang kenbaar moeten maken dat zij willen deelnemen aan een vervolgcursus.

Inschrijven/aanmelden
Door het bestellen van een workshop-of cursusplek via de website ga je de verplichting aan tot het betalen van het volledige cursus-of workshopgeld. De betaling moet uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang worden overgemaakt op het door LM Kunst & Content opgegeven bankrekeningnummer of paypal rekening o.v.v. workshop/cursusdatum en naam deelnemer.

Voor inschrijving van kinderen tot 18 jaar is een handtekening of goedkeuring van de ouder/voogd vereist.

Annulering en restitutie
De workshops en cursussen gaan alleen door bij voldoende aanmeldingen. Het minimum aantal aanmelding staat vermeld bij de cursus of workshop. LM Kunst & Content behoudt zich het recht voor om een cursus of andere activiteit wegens ziekte, onvoldoende aanmeldingen of (indien van toepassing) het weer te annuleren. Uiteraard wordt geprobeerd dit zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht een workshop of cursus niet doorgaan dan ontvang je uiterlijk 1 dag voor aanvang bericht. Je krijgt dan de optie om de workshop of cursus op een ander tijdstip te volgen of je ontvangt het betaalde bedrag retour.

De deelnemer kan zonder opgaaf van redenen tot 1 week voor aanvang van de workshop of cursus annuleren en krijgt dan het volledig betaalde bedrag terug. Annuleert een deelnemer binnen 1 week voor aanvang, dan krijgt de deelnemer 50% van het betaalde bedrag terug. Indien een deelnemer binnen 24 uur voor aanvang van een cursus of workshop annuleert, kan het betaalde workshop-of cursusgeld niet worden teruggestort.

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van een cursus door de cursist blijft de cursist cursusgeld verschuldigd over de rest van de cursusduur. Er vindt geen restitutie plaats.
In geval van ziekte of ongeval, waardoor de cursist, na overlegging van een medische verklaring, langer dan vier weken geen cursus kan volgen, kan er in overleg restitutie gegeven worden.

Wijzigingen
LM Kunst & Content heeft het recht voor om door haar noodzakelijk geachte programma wijzingen aan te brengen of om andere docenten in te schakelen bij verhindering van lessen door ziekte of redenen die buiten de cursist liggen. Indien vervanging niet mogelijk is, wordt in onderling overleg de workshop of les op een ander tijdstip ingehaald.

Bij verhindering van de deelnemer, bijvoorbeeld wegens ziekte, moet de deelnemer hiervan tijdig mededeling doen. LM Kunst & Content is, bij verhindering van de cursist, niet verplicht tot het inhalen van de verzuimde les(sen). Er kan in onderling overleg bekeken worden of de les(sen) op een ander tijdstip kan worden ingehaald.

Wanbetaling
Indien de cursist niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt LM Kunst & Content zich het recht voor de betreffende cursist uit te sluiten van deelname aan cursussen of workshops.
De overeenkomst met een deelnemer kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door LM Kunst & Content worden ontbonden. LM Kunst & Content is in dat geval gerechtigd de totale cursusgelden aan de cursist in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid
LM Kunst & Content aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers als gevolg van gebeurtenissen tijdens een workshop of cursus.
Tijdens de workshops en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die vlekken kunnen geven op kleding en eigendommen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor schade aan hun eigendommen en dienen oude kleding of een werkschort te dragen. LM Kunst & Content kan niet schadelijk gesteld worden voor schade aan kleding of eigendommen van deelnemers.
Tijdens de buitenworkshops wordt er soms gewandeld op oneffen terrein. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor goed schoeisel en goede kleding. LM Kunst & Content kan niet schadelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel of schade aan kleding of eigendommen van deelnemers.

Geheimhouding
Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die ze krijgen tijdens een workshop of cursus en waarvan deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Op het cursusmateriaal rust auteursrecht; het materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Overige bepalingen
LM Kunst & Content behoudt zich het recht voor om een deelnemer te weigeren dan wel te verwijderen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de overige cursisten of als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus. Hierbij volgt geen restitutie van het betaalde workshop- of cursusgeld.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en LM Kunst & Content is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst(en) en deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling anders voorschrijft.

Close
Close